Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-09-27

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Festlokalet, Beboerhuset 0. etage

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-09-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Digital parkering v Per

     - el lade stander i glas huset?

Digital Parkering: møde onsdag kl 15. med AAB omkring elektroniske parkering. Hvor mange timer om året gæste parkering, hvor biler må hvert lejemål have, beboere må ikke stille ringer end som nuværende. Bruger ID, og adgangs kode, via app. Hjemmepleje undtaget, håndværker, får service adgang til give tilladelse, parkzone vil holder informationer møder for beboere, beboere uden internet bliver desværre efterladt, det kræver PC eller smartphone, service center kan hjælpe med oprette biler mv, men gæster skal man selv sørger for, uden for åbnings tider. Evt. ændringer til dette skal vedtaget på afdelings møderne, starter med 4 biler og 1600 timer gæste parkering. Man kan indrapporter snyd til parkzone.

Elstander: når de laver EL stander ved GG blokken, findes ud af om der kan ligges en kable over i glashuset, og lave 5 pladser til El biler, ønsket er flere pladser, men der må ses på hvad som er muligt. Der skal findes en løsningen. Der sendt en mail til kommunen, omkring støtte til Elstander, de lagt ned til deres udvalg som kigger på at implementere EL stander i Århus. Der kan ikke sætte El lade stander lige nu.

 

    b. Referat fra mødet d 24/9 med Jan Bojsen om

        funktionærernes arbejdsopgaver v Bentha/Per/Alex

 referat; fra møde med service chef 24/09-21. bestyrelse Alex, Bentha Per deltog. Desværre stiger udgiften til renoveringen stiger cirka 400000 pga miljø sortering i 2024 -25 Jvf lov EU, Staten, og kommunen, må huslejen ikke stige, så det vil påvirke service niveauer, service center skal effektivisere sig, vi skal som beboere holde møde om hvad vi ønsker, de grønne områder kan måske gøre mere ”vilde” skabe bedre miljø for insekter dyreliv, hvor det ikke kræver så meget vedligeholdelse(timer), rengøring vil desværre også kunne påvirkes, der arbejde med finde teknologi løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejder, og hjælpe på at holde niveauet for rengøringen og service over for beboerne, det vil være en svær øvelse for alle partner at få ender til at mødes, desværre er udefra kommende krav. Der skal også være timer til uddannelse af elever, samt medarbejder med flex/skånejob, senior ordningen, en del af være arbejdsplads

    c. Fitnessrum : Status,

        - Gæsteværelse: Status

        - Værkstedrum: færdigt og brugbart

        - Dukkerum: Status

        - Billardrum: Skal der laves noget der? Hvem står for udlånet?

        - Beboerhuset: Status

        - Legeplads: status - Tarzanbane og net ved enderne af 

     

Basketball-banen?

Fitnessrum: færdig, må bruges, gratis resten af året, vi takker for hjælpen fra beboerne som kom og gav en hånd. Afdelingen giver frokost til de beboere som tak for hjælpen, de beboere kontaktes.

Gæsteværelser; skal skal være en nødudgang, den som er, opfylder ikke lov kravet til flugtvej, så nyt rum skal findes, eller vinduet skal skiftes.

Værksted: ordnet, vi Takker Hardy fra LLG for hans indsats.

Dukkerum: mangler at blive gjort klar.

Billiardrum BBK: Hvordan låner beboere BBK rummet til billiard rummet. Onsdag og torsdag fra 19-21 er der åbnet., billiard klubben. Afdeling indkøber et skab til bat, bordtennis bord, bordtennis boldt, nye baller køer mv. Der vil i en periode blive forsøgt åbne mandage når det ikke er bestyrelse møder eller andet, åbnes tider 1830-22. for at beboere, der gives besked på FB gruppen når det er. Der skal sendes en ansøgning om at få tinge og ordnet tingen så der kan blive åbnet op. Der forsøge med den nye hjemmeside at lavet en form for bookning via den så beboere kan booke med erstatningen ansvar for ødelagt ting mv. ved den som booker, bestyrelse vil gå gennemgå for at se hvad som skal til, der arbejds på det.

Beboerhuset status: 1 sal, skal laves færdig, bestyrelse lokaler, der skal indkøbes møbler, lamper mv. beboerhuset er røgfri, skal findes et sted uden for, hvor der kan ryges, uden det gener andre. 1 sal startes op, bestyrelse skal finde tid til det, Per vil finde tid til det, når han kan, andre hjælper ham, når det muligt.

Legepladsen: status, tarzabanen, og net ved enderne af banen, i gang med service center.

    d. Indskrænkning af p-pladser i Ll ved AABs hovedkontor. 

        6 à 10 p-pladser er fjernet fra beboernes p-plads areal, og det er

         ikke mere muligt at benytte sig af AABs p-pladser i nattetimerne og

         weekenderne. (Mail fra Allan Overgaard d 05-09-21)

 Vi må sande, at AAB har svaret igen på forslaget, der blev stemt igennem på afdelingsmødet,

om at eksterne brugere af Klostervangens p-pladser fremover skal betale p-afgift. Forslaget ramte hovedsageligt afdeling 25`s funktionærer. 

    e. mail fra Morten ang lukning af udgang i kælderen under LL blokken.

   

 

 

f. Varme regnskab hvordan forholder vi os det?

 Mail fra Morten Strung(projekt chef) lukningen af kældren udgang til have siden LLG. Indtil juni 2022, hvis der ikke bliver forsinkelser. Formanden har på bestyrelse vejen, skrevet og gjort obs på at beboere med gang besvær vil få sværere ved at komme frem og tilbage, Morten mener fremgang i projekt er mere vigtige, end beboere med gangbesvære skal have en mere gang venlige adgang til deres lejligheder, bestyrelse er ikke tilfreds og føler at projekt tager mere hensyn til projekt end det faktisk beboere i klostervangen skal kunne bo i/her i klostervangen, vi finder menneske synet fra projekt chefen bekymrende, og finder AAB viser et ring menneskesyn, bestyrelse kræver at der findes et løsningen som tilgodeser beboerne, med en gangsti som er tildækket.

 

Varmeregnskabet hvordan forholder vi os til det: forbrugsregnskabet er kommet, og mange har modtaget store regninger, også beboere som ikke har været hjemme(genhuset), eller boet i kort tid, i klostervangen. Bestyrelsen opfordre alle beboere til at klage over regninger som ikke passer nogenlunde med tidligere år. Bestyrelse vil undersøge om projekt EL, vand og varme forbrug er kommet til at blive betalet af klostervangens beboere, i stedet for, som en del af projektet udgifter.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og grønne områder v./ Bentha

       -  Referat fra mødet d. 14/9 ang trappevask med Jan Bojsen,

          rengøringen Anders Andersen v. Bentha

        - Et træ spærrer for udsigten for beboere i Gg 117-123 v. Bentha

        - Rotteproblemer i Gg v Bentha

Beboerhuset og grønne områder: nogle træer skal beskæres pga det gener EL kabler, og gener naboer til klostervangen. Der mangler et træ, som skulle være placeret, som projekter skal genetablere fordi de fjernet det.' bestyrelsen er ikke tilfreds med den service klostervangen skulle have da beboerhuset blev afleveret. De tages kontakte til.

trappet vaske møde med Jan 14/09-21: Der gøres mere rent ved elevatorerne, det acceptere af bestyrelse, riller som dørene køre i, samt vægge mv. nu X 1 om uge. For en mere pris, denne er på lidt over 3400 kr+moms ekstra om måneden.

Træ som spærre for udsigten: aftalt der ikke gøres noget før det grønne område, retableret af disse som skal gøres af projektet når de færdige, samt vil flere beboere gerne beholde så høje træer som muligt, de mindsker støj mv, skaber miljø og muligheder for fuglevildt i byen. Det tages op når projekt forlader klostervangen.

Rotte problemet: Bestyrelse beder venligt alle beboere om ikke at smide mad ud af vinduerne, samt man husker at smide affald korrekt ud, bestyrelse ved godt, det ikke altid er nemt, pga projektet bestyrelse har jævnligt obs på det skal være nemmere for beboerne at komme af med affald, det virker til at falde for døve øre, men der forsættes med at gøres obs på problematikkerne. Bestyrelsen vil gerne rotter problemet løst, dog vist sig at projekt ikke har lagt rotte spærre ind med den nye facade, ingen vil fortælle hvem som taget den beslutningen, dog skal de tage sig af regningen i forbindelse med rotte problemet, bestyrelse er kede af det på de beboer vejene, som lider med disse problemer, vi håber når problemet er løst og det ikke gentager sig i LL. Servemedarbejder følge med rotten manden rundt, for at sikre adgang mv i klostervangen.

    b. Økonomi v./ Per

        - Juletur? v Per

        - Julestue og julebanko v Alex og Bentha

 Økonomien: det ser fint, der er penge til beboere aktiviteter. Ansøgningen til motion rummet, 3000 kr. til forskønne rummet, billeder spejle, bestyrelse er enig. Udlejningen af beboerhuset, det går stille og roligt. Indtil rummet på 1 sal er i ordnet, sætte prisen for leje til 1000 kr og depositum 500kr. Det er gældende fra den 1/10-21, det ændres sig når 1 sal er færdig. D 20/11 kan der ikke lejes ud, skal bruges. Ønsker til fremtids bookninger, er bookinger kommer over i AAB system, det er et ønsket fra bestyrelsen af, hvis det er muligt, Så brik åbnes automatiske, når bookningen træder i kraft. Der arbejds på et samarbejde med AAB om de vil/kan påtages sig opgave, vil det kunne lade gøres, forhåbentligt via app, mere info kommer, det er kun i ønske fasen indtil nu. juletur: intet nyt, der ses på det.: julestuen+julebanko: Mere på næste bestyrelse møde, forstiller sig børene kommer om formiddag, til æbleskriver, børne gløgg, og de kan lave deres egen kalender lys til jul, synge en julesang, og der ønskes glæde jul, om eftermidagen kommer ”voksne” til jule gløgg og jule banko, samt hygge.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 alt køre som det skal og beboerhuset stor sal kan udlejes. lejen er sat til 1000kr for en weekend og 500kr i dep.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Ny hjemmeside: Status v Per

 Ny hjemmeside: bestyrelse får information omkring det, og skal informeres omkring det, mere information vil tilgå når bestyrelse er vel informeret og undervist Status på beboere kompensation. Alex kontakter juristen, og beboere som venlige gerne vil hjælpe

    b. Status på beboermøde ang kompensation af husleje v Alex 

        - Blev beboergruppen, der vil være behjælpelig med advokatkontakt

           fundet v per

  Status på beboere kompensation. Alex kontakter juristen, og beboere som venlige gerne vil hjælpe

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. 

 

6. Kontortid, mandag 2021-10-06 kl. 18.30 - 19.30, varetages af

bestyrelsesmedlemmerne, Festlokalet, Beboerhuset 0. etage

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Status for kontakt til Katrine Borre ang film om helhedsplan v Per

 status film klostervangen helhedsplanen, kontakt til Katrine Borre, Per har kontakten. Desværre er det gået i stå, en som medvirket er døde, pengene bedes retur til afdelingen. Optagelser, sendes til Per. Klostervangs bladet er omdelt D.D, bestyrelsen er glade for at Inga vil gøre det, og store ros til hende for det store arbejde, beboere kan kontakte Inga hvis de gerne vil hjælpe med bladet, eller har indlæg mv.

    b. Klostervangsbladet: trykning er afvist af AABs adm. Er der nogen,         der kender et trykkeri? Udgivelse af bladet bliver midt december

 

    C.

 Beboerbladet bliver trykt hos Ecograf til ca 2500kr pr gang. Dvs ca 10.000kr pr år ved udgivelse af bladet 4 gange årligt. Første version af Klostervangens blad er færdigtrykt og leveret til Inga den 24/9-21 og er klar til runddeling ved Alex.

Klostervangs bladet er omdelt D.D, bestyrelsen er glade for at Inga vil gøre det, og store ros til hende for det store arbejde, beboere kan kontakte Inga hvis de gerne vil hjælpe med bladet, eller har indlæg mv.

Eventuelt: ny FB gruppen får lov at holde møde, dem som utilfreds/har problemer Det aftales de skal kontakt en fra bestyrelsen, omkring dato BBK eller beboerhuset, afhænge af hvor mange der er og det ønsket.

  D. Julefrokost. hvor og hvornår?                                   julefrokost: for bestyrelsen, i december fredag D 10/12-21
Referatet udfærdiges af Alex  
 

 

Last updated 27-11-2022 15:44:32